ประวัติความเป็นมา

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ของกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                   กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนระดับกองในสำนักงานอธิการบดี  มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินภารกิจในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  การบริหารงานบุคคล  การบริหารจัดการด้านเอกสาร  การเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การให้บริการยานพาหนะ  และการให้บริการสถานที่  โดยมีหน่วยงานในสังกัดรวม 5 งาน  คือ

                   1. งานการเจ้าหน้าที่

                   2. งานการคลัง

                   3. งานพัสดุ

                   4. งานธุรการและสารบรรณ

                   5. งานอาคารสถานที่