ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

16 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

“ถูกต้องโปร่งใส   ภายใต้ระเบียบ เพียบพร้อมบริการ”

 

วิสัยทัศน์

เพื่อพัฒนาหน่วยงาน  ให้บริการบุคลากร  ทุกขั้นตอนปฏิบัติ ต้องชัดเจนเป็นไปตามระเบียบและตรวจสอบได้

 

พันธกิจ

  1. จัดระบบการทำงานให้เป็นขั้นตอน รวดเร็ว โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบฯ
  2. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ  โดยจัดหาพัสดุตรงตามความต้องการ ทันใช้งานด้วยราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้
  3. ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถดำเนินการด้านพัสดุด้วยตนเอง
  4. ให้บุคลากรมีวินัยและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
  5. ให้ความร่วมมือและบริการแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย