ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

8 สิงหาคม 2561 (ปริณดา คลาดแคล้ว) แบบฟอร์ม

ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด