ตัวอย่างบันทึกขอจ้าง วิธีคัดเลือก (วงเงินมากกว่า 500,000 บาท)

8 สิงหาคม 2561 (ปริณดา คลาดแคล้ว) แบบฟอร์ม

ตัวอย่างบันทึกขอจ้าง วิธีคัดเลือก (วงเงินมากกว่า 500,000 บาท)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด