ภารกิจของงานพัสดุ

21 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

                   งานพัสดุ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีภาระหน้าที่ในด้านสนับสนุนการบริหารงานมหาวิทยาลัย  ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ  ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  ในการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยงานพัสดุมีสำนักงานตั้งอยู่อาคารพัสดุกลาง เป็นอาคาร 2 ชั้นอยู่หลังศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบ่งห้องเป็นส่วนสำนักงาน และส่วนเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ ปัจจุบัน มีผู้ปฏิบัติงาน  จำนวน  6 คน   และได้แบ่งงานในหน่วยงานออกเป็นงาน 8 หน่วย ประกอบด้วย  

งานพัสดุได้แบ่งการบริหารงานภายในหน่วยงานออกเป็น 8 หน่วย  คือ

                    1. หน่วยบริหารงานทั่วไป

                    2. หน่วยจัดหาพัสดุ

                    3. หน่วยติดตามสัญญาและการค้ำประกันสัญญา

                    4. หน่วยควบคุมพัสดุ

                    5. หน่วยระบบจัดซื้อจัดจ้าง ERP

                    6. หน่วยข้อมูลและข่าวสาร

                    7. งานประชุม

                    8. ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์