ภารกิจของหน่วยงาน

13 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจของหน่วยงาน

งานพัสดุ กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีภาระหน้าที่ในด้านสนับสนุนการบริหารงานมหาวิทยาลัย  ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ  ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  ในการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยงานพัสดุมีสำนักงานตั้งอยู่อาคารพัสดุกลาง เป็นอาคาร 2 ชั้นอยู่หลังศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบ่งห้องเป็นส่วนสำนักงาน และส่วนเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ ปัจจุบัน มีผู้ปฏิบัติงาน  จำนวน  6 คน   และได้แบ่งงานในหน่วยงานออกเป็นงาน 8 หน่วย ประกอบด้วย  

งานพัสดุได้แบ่งการบริหารงานภายในหน่วยงานออกเป็น 8 หน่วย  คือ

                    1. หน่วยบริหารงานทั่วไป

                    2. หน่วยจัดหาพัสดุ

                    3. หน่วยติดตามสัญญาและการค้ำประกันสัญญา

                    4. หน่วยควบคุมพัสดุ

                    5. หน่วยระบบจัดซื้อจัดจ้าง ERP

                    6. หน่วยข้อมูลและข่าวสาร

                    7. งานประชุม

                    8. ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

istanbul escort elitbahis sikayet kartli gecis sistemleri elitbahis metroslot metroslot giriş PDKS antalya haber