งานพัสดุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ขั้นตอนและกระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการขายทอดตลาด"

5 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานพัสดุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ขั้นตอนและกระบวนการ การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการขายทอดตลาด" โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้มีประสบการณ์ตรง ด้านการบริหารพัสดุ ระหว่างวันที่ 1 -3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา