งานพัสดุจัดประชุมการจำหน่ายพัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน

24 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานพัสดุจัดประชุมการจำหน่ายพัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย

อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานโดย รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี

เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงาน ด้านการจำหน่ายพัสดุ และการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์