งานพัสดุ จัดประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานพัสดุ จัดประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 1  ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย อาคาร (20) เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

โดยมี ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน ในการจัดการประชุมความเสี่ยงในครั้งนี้ ได้มีการ จัดทำ  RM1 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง

พร้อมทั้ง การคิดโอกาศ และ ผลกระทบของความเสี่ยง ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อการดำเนินการต่อไป