งานพัสดุ จัดประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

12 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานพัสดุ จัดประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 2  ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย อาคาร (20) เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ในการจัดการประชุมความเสี่ยงในครั้งนี้ ได้มีการ จัดทำ  RM2 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง

พร้อมทั้ง การวางแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตาม ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อการดำเนินการต่อไป