จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)

9 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ CoST

จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)

https://www.youtube.com/watch?v=xIc-thDYYp8