ทีมงานคลังจังหวัดยะลาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Cost : Infrastructure Transparency Initiative : CoST

27 ธันวาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 ธ.ค. 66 ทีมงานคลังจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Cost โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ ได้รายงานผลงานภาพรวมงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 (งวดที่ 4) ซึ่งผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามแผนการดำเนินงานได้ร้อยละ 100