บุคลากร

นายวีรวัฒน์ หมันหนัน
(หัวหน้างานพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 ()

อีเมล์ : weerawat.m@yru.ac.th


นางสาวสิริพร เรืองสุข
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 ()

อีเมล์ : siriporn.r@yru.ac.th


นางวรรณี รังทอง
(พนักงานพัสดุ 3)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 ()

อีเมล์ : wannee.r@yru.ac.th


นายจิรพงศ์ มาหลง
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299607 (11400)

อีเมล์ : Jirapong.m@yru.ac.th


นางสาวพิกุลแก้ว พุ่มเอี่ยม
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 (11400)

อีเมล์ : Pikoonkaew.p@yru.ac.th