บุคลากร

นายวีรวัฒน์ หมันหนัน
(หัวหน้างานพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 (11401)

อีเมล์ : weerawat.m@yru.ac.th


นางสาวสิริพร เรืองสุข
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 (11402)

อีเมล์ : siriporn.r@yru.ac.th


นางสาวพิกุลแก้ว พุ่มเอี่ยม
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 (11400)

อีเมล์ : Pikoonkaew.p@yru.ac.th


นางสาวภณิชชา กันหะ
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299608 (11403)

อีเมล์ : Panicha.b@yru.ac.th


นายฮุสนี มอลอ
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299608 (11402)

อีเมล์ : Husnee.m@yru.ac.th


นายภูริเดช บุญเครือ
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299608 (11403)

อีเมล์ : Puridet.b@yru.ac.th


นางสาวลาตีฟะ อาแว
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299608 (11400)

อีเมล์ : Latifah.a@yru.ac.th


นางสาวฮุสนา สามะ
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299608 (11403)

อีเมล์ : husna.s@yru.ac.th