ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและรายการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

15 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ&ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและรายการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด