โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ/วิธีการ

2 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ/วิธีการ  "เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.