ทีมงานคลังจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Cost (ครั้งที่ 4) พร้อมประชุมจัดทำประชาพิจารณ์โครงการ Cost

8 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 ส.ค. 66 ทีมงานคลังจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Cost (ครั้งที่ 4) พร้อมประชุมจัดทำประชาพิจารณ์โครงการ Cost โดยมี อ.ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะการการดำเนินงานโครงการ ฯ ได้รายงานผลงานภาพรวมงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 ซึ่งมีความคืบหน้างานการก่อสร้างตามแผนงานได้ร้อยละ 75
และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ Cost