ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ

23 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร

ระเบียบ มรย.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการจากเงินรายได้พ.ศ.2557

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด