งานพัสดุประชุมชี้แจงการสำรวจสินทรัพย์ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์

18 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                      วันที่ 18 กรกฎาคม 66 อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภาและกฎหมาย กล่าวต้อนรับการประชุมชี้แจงการสำรวจสินทรัพย์ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนางฐานิดา เดือนจำรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นายวีรวัฒน์ หมันหนัน กล่าวชี้แจงการประชุมฯ ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสำรวจสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา