ติดต่อเรา

งานพัสดุ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เบอร์โทร 073-299608 โทรสาร.073-299609

เบอร์ติดต่อภายใน 11400,11401

อีเมล์ : Store.yru@gmail.com